ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει δήλωση συμμόρφωσης, αυτή πρέπει να οριστεί και να συμφωνηθεί εκ των προτέρων μαζί με τον κανόνα απόφασης.

 

Για τις αναλύσεις νερών,  το εργαστήριο παρέχει δήλωση συμμόρφωσης μόνο για δοκιμές που αφορούν τα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης και εμπίπτουν στο ΕΠΕΔ, με βάση τα όρια και τους κανόνες που ορίζει η νομοθεσία (Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023) και τα νερά κολυμβητικών δεξαμενών με βάση τα όρια και τους κανόνες που ορίζει η νομοθεσία Υ.Α. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β` 24.1.1973) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις αναλύσεων νερών και τροφίμων, το εργαστήριο δεν παρέχει δήλωση συμμόρφωσης.

 

Κανόνας Απόφαση για τις αναλύσεις νερών: Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. Το όριο χρησιμοποιείται ως απόλυτο – ως έχει.

Συγκεκριμένα το εργαστήριο κάνει παράθεση της παραμετρικής τιμής της νομοθεσίας παραθέτοντάς μαζί και τις μονάδες που θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτές του αποτελέσματος.

Στο σχετικό πεδίο του πιστοποιητικού (Νομοθεσία / Παρατηρήσεις) παρατίθεται και η σχετική δήλωση

Η αξιολόγηση γίνεται από κατάλληλο προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο από το εργαστήριο για την υπογραφή και τον έλεγχο των πιστοποιητικών.

Για δοκιμές σε υπεργολάβους ισχύουν οι κανόνες του εργαστηρίου και ζητείται από τον Υπεργολάβο να δηλώσει στο πιστοποιητικό του την διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης.

  

Κανόνας απόφασης για τη συμμόρφωση των δειγμάτων που εξετάζονται στο εργαστήριο.

Στο πλαίσιο της μετάβασης του Συστήματος Ποιότητας του εργαστηρίου στο νέο πρότυπο 17025:2017, υποχρεούται στην έκθεση εξέτασης (πιστοποιητικό) να δηλώνει τον κανόνα απόφασης που χρησιμοποιεί για να αποφανθούν σχετικά με τη συμμόρφωση των δειγμάτων με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατά περίπτωση προδιαγραφές.

 

  • Εφόσον στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία ή σε κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. καθορίζονται κανόνες απόφασης, αυτοί ακολουθούνται απαρέγκλιτα (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που καθορίζονται ανοχές).
  • Στις περιπτώσεις που δεν καθορίζονται κανόνες από τη νομοθεσία ή κατευθυντήριες οδηγίες, κατά την προσαρμογή του Εγχειριδίου Ποιότητας στις απαιτήσεις του νέου προτύπου και με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις έγινε αναθεώρηση του έως τώρα χρησιμοποιούμενου κανόνα απόφασης.

Έτσι, κατά την αξιολόγηση αποτελέσματος από το εργαστήριο, το οποίο κρίνεται με βάση μέγιστο ή ελάχιστο όριο θα λαμβάνεται υπόψη ο παρακάτω κανόνας απόφασης, προκειμένου να εξετασθεί η συμμόρφωση του δείγματος με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας:

Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%,

Όπου υπάρχει ανώτατο όριο (Lmax):

  • x-1,645u<Lmax: συμμορφούμενο αποτέλεσμαόπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα
  • x-1,645u>Lmax: μη συμμορφούμενο αποτέλεσμαόπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα

Όπου υπάρχει κατώτατο όριο (Lmin,):

  • x+1,645u>Lmin: συμμορφούμενο αποτέλεσμαόπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα
  • x+1,645u<Lmin: μησυμμορφούμενο αποτέλεσμα όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα

Όπου η σύγκριση γίνεται με μία μόνο τιμή (L)

  • x-2u<L<x+2u: συμμορφούμενο αποτέλεσμαόπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα
  • x-2u<L ή L>x+2u: μησυμμορφούμενο αποτέλεσμα όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα

 

Ο ανωτέρω κανόνας απόφασης δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.biolabcrete.gr), μέσω της οποίας ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί εκ των προτέρων για τον κανόνα απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο.

Οποιοδήποτε διευκρίνηση επί των ανωτέρω μπορεί να ζητηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@biolabcrete.gr